LEVNÁ STAVBA SVÉPOMOCÍ

Blog o stavbě levného zděného domu svépomocí

RSS

RSS

Kalendář

Statistika

Inzerce

Papírování

Žádost o územně plánovací informaci

     Dnes jsem zavítala na stavební úřad teplického magistrátu ohledně konzultace mé připravené žádosti o územně plánovací informaci. Momentálně totiž řešíme umístění 2 staveb RD na jedné parcele. Pracovnice SÚ trvá na tom, že každý RD musí mít svou samostatnou parcelu. Toto je údajně stanoveno v odst. 6 § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. My bychom se rozdělení pozemku prozatím chtěli vyhnout, jelikož rodiče momentálně pozemkem ručí stavební spořitelně za poskytnuté finance na jejich stavbu.

     Úřednice nicméně trvala na podání žádosti s tím, že se nám k našemu záměru NĚJAK vyjádří po poradě s nadřízenými orgány, protože s takovýmto požadavkem se ještě u nikoho nesetkala.

    Žádost jsem vypracovala ve stejném rozsahu jako rodiče. K žádosti jsem tedy připojila:

1. formulář žádosti (příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
2. prospekt - typ RD
3. výpis z katastru nemovitosti
4. snímek katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby
5. výkres se zakreslením ochranných pásem vedení VN a vzdálenosti stavby od sousedních pozemků a staveb

a navíc pak souhlas vlastníků pozemku se stavbou (rodiče) a návrh smlouvy o zřízení osobního věcného břemene (napojení na sítě, přístup).

     Ačkoli žádost vyřizuje úplně stejná paní jako v případě první stavby, chce po nás navíc souhlas vlastníků okolních pozemků, což v prvním případě vyžadovala až při stavební ohlášce. Toto ji budu muset v průběhu týdne ještě doručit.

     Jsem stále na pochybách, že nám stavbu našeho RD na stejné parcele posvětí a nebude trvat na rozdělení pozemku. Pokud se má prognóza naplní, ráda bych alespoň znala její názor na námi vybraný typový projekt, abychom mohli konečně oslovit firmu a nechat si zpracovat projekt typového RD a projekt umístění stavby. Během zpracování bychom pak vyřizovali „rozdělovák“ a podání žádosti o zapsání do KN. Zakoupení projektu dopředu bez územního souhlasu totiž považuji za holý nesmysl. Co totiž s projektem v případě, že by vybraný typ domu neprošel? Každopádně nyní nezbývá než čekat na vyjádření...

Žádné komentáře
 
___________________ blog o stavbě domu pro vaši inspiraci ___________________